אהגדרות 

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

החברה - חברת מילניום וואלקנו בע"מ ח.פ. 514852482, שמשרדה הרשום הוא הרצל 36 - אשקלון

האתר - אתר האינטרנט בכתובת

Www.milenyummutagim.com.

המוצרים - המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

יום עסקים - ימי חול (ראשון עד חמישי), לא כולליום ביצוע ההזמנהימי שישיימי שבתערבי חגחגשבתוןחול המועד וימי זיכרון.

משתמש/ת - כל אדם העושה שימוש באתרבשירותים ובתכנים הכלולים בולרבות הזמנת ורכישת מוצרים.

 

בכללי

1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים מיובאיםציוד/ביגוד משליםמוצרי הלבשהוהוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה

2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל milenyummutagim@gmail.com .

3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא מהווה חוזה התקשרות המסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתרגלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתרמהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוגעל פי הוראות התקנוןאם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זההנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתרהתקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד.

4. ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר דרך האתר כפוף לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זהובכפוף לאמור בכל דיןלא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מיממנהליהם ו/או עובדיהםבכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמתעל אף האמורבכל מקרה של שינוי מהותי לתקנון החברהתפרסם הודעה על שינוי כאמור וזה ייכנס לתוקף בתוך 7 ימים ממועד ההודעה.

6. מחירי המוצרים כוללים מע״מאם חל על פי הדיןאך לא כוללים דמי משלוח.

7. רישומי המחשב של החברה בלבדבדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה.

9. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

10. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהרכי עלולים להופיע בובתום לבאי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החלהחברה לא תישא באחריות כל שהיאהנובעת מהן או קשורה אליהן.

11. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמתהמחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכוללאת מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנהתחויב המשתמשת לפי המחירים המעודכנים.

12. החברה רשאית להציע מבצעיםהטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר - לרבות טלפוןדואר אלקטרוני או הודעת טקסטבכפוף לקבלת הסכמות על פי הדיןהחברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעיםהטבות והנחות אלהלהחליפם או לשנותםבכפוף להוראות הדין החל.

13. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרימחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אםבאמצעות רשת האינטרנטובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

14. בעת עדכון סל הקניותובכפוף לדין החלהחברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת למשתמשת אודות הסל הנטושבאמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.

15. בעת הרשמה לאתרמוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתרבאם המשתמשת מעוניינת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשמההיא יכולה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל אובפנייה בכתב לדוא"ל:milenyummutagim@gmail.com או תחת ה"חשבון שליבחשבון המשתמשת באתרלפי בחירתהלמען הסר ספקהחברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמשים לצורך המטרותהמפורטות במדיניות הפרטיות של החברה המפורטת בפרק חלתקנון זה וכן לצורך שליחת הודעות תפעוליות (כגוןקבלת חשבוניתאישור הזמנה וכיו"ב), בהתאם לדין החל.

16. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל משתמש/תהחברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

17. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר מלבד פריטים בסייל ופריטי וינטג', אלא אם נקבע אחרת במפורש בתנאי קופון/מבצע ספציפיכזה או אחרתנאי המימוש של קופונים או התנאים החלים על מבצעיםמתחלפים מפורטים בסופו של עמוד התקנון וכן בפרסומים השונים באתרניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד ולא ניתן למשש יותר מקופון אחד בקנייהבמקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופוןהסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.

18.הנהלת האתר מתייחסת לתיוג ברשת האינסטגרם בתגיות הבאות #milenyum 

#milenyummutagim #milenyumkids

כהזמנה לשיתוף בתוכן הוויזואלישלאחר העלאתו נבחר להצגה באתר בקטגוריה הרלוונטיתכל משתמש שאינה מעוניין בהצגת תכניה באופן הנ״ל מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בכל אמצעי תקשורת שתבחרוהסרתהתכנים תתבצע מיידית

19. ביצוע הזמנות על ידי משתמש שהוא מתחת לגיל 18 בעת ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק בצירוף אישור הורה ו/או אפוטרופוסהזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על ידימשתמש קטין.

20. החברה רשאיתעל פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות הענייןלהפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש (אולם היא תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה).

21. החברה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטלן או להפסיק את השימוש של המשתמש באתר בכל מקרה בו: (אהמשתמש ביצעה מעשהבלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (בהמשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין המשתמש לחברה; (גהמשתמש ביצע מעשה או מחדלשיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד גכלשהולרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתרלרבות ומבלי לגרועהזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות; (דאם ישנו חובכספי לחברה ו/או לחברות הקשורות עמה וחלף המועד לתשלומואו (המכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהחברה מצאה לעצמה לנכוןלפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין.

במקרים כאמור תהא החברה רשאיתבין היתר ומבלי לגרועלהתחקות אחר השימוש של המשתמש באתרלהעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחולהנחת דעתה שלהחברהכי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

 

גהרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר 

1. הזמנה ורכישת מוצרים תתבצע על ידי המשתמשים באמצעות יצירת חשבון באתר ("החשבון") והזמנה באמצעותו או באמצעות הזמנה כ"אורח" (כמפורט להלן). יצירת חשבון באתר היא ללא עלות ונעשית באמצעות מילויטופס הזמנה המופיע באתר ("טופס הזמנה"). המשתמש אחראי באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלו בסודיות מוחלטתיובהר כי מילוי כל הפרטים לצורך הזמנה באתרמהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

2. החברה לא תעשה בפרטי המשתמש כל שימושאלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתרהמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.

 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלותיש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכניאם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגוייםהחברה לא תוכל להבטיח שההזמנהתיקלטתתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדםבמקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל הזנת פרטים שגוייםהחברה תהיה רשאית לחייב את המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח.

4. הזמנה כאורח – משתמש יהיה רשאי לבצע הזמנות באתר כ"אורח", גם ללא הרשמהעם זאתהיה והמשתמש ביצע הזמנה כאורח ולאחר מכן ביקש לבטל עסקהככל ועומדת לו הזכות לפי הוראות הדין או תקנון זה - עלמנת שיתאפשר לרשום קרדיט לזכותו (ככל והוא רשאי לכך או אם יבחר בכךבהתאם להוראות הדין ותקנון זה), ייווצר באופן אוטומטי חשבון זמני אליו יוזן הקרדיטכמו כןמובהר כי היה והמשתמש ביצע הזמנה כאורחושילם באמצעות כרטיס מתנה (Gift Card), ולאחר מכן ביקש לבטל עסקהככל ועומדת לו הזכות לפי הוראות הדין או תקנון זה – ייווצר באופן אוטומטי חשבון זמני אליו יוזן ההחזר שלו זכאי המשתמש האורח בגין ביטולהעסקה.

5. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום (למשל פייפאלתקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). אם נעשה שימוש בכרטיס אשראיייעשה שימוש רקבכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקףשהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראיהיה והמשתמש

עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהוהשימוש בכרטיס האשראי או (לפי הענייןאמצעי התשלום הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי אואמצעי התשלוםוהמשתמש ישא בלעדית באחריות המלאה ותשפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש שלהמשתמש בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור

6. עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמש תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראיועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראיתישלח הודעה על כך למשתמש שהעסקה אכן אושרה.

7. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.

8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראייקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא ידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

9. בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעילאישור פעולת ההזמנה מותנה בזה שהמוצר המבוקש אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה (אף אם צוין באתר כי המוצראכן קיים במלאי). היה והמוצר אינו קיים במלאיתבוטל ההזמנהוככל שחויב המשתמש בגינה – יזוכה המשתמש בהתאםלמען הסר ספקלמשתמש לא יהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמהבגין כל סוג של נזקבין נזק ישיר או נזק עקיףאשר נגרם למשתמש ו/או לצד גכתוצאה מכךיש להדגיש ולהבהירכי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאיבפועל אותו פריט אינו קיים במלאיולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה ולמשתמש לא יהיה טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי המשתמש.

10. כל משתמש יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנהמובהר כי ניתן להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח אך רק מרשימת היעדים שאליהם החברהמבצעתמובהר בזאתכי היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המשתמש יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של המשתמש להזמנות עתידיות ובאחריות הלקוח לוודא כי היעד המבוקש נכון ועדכני בכל הזמנה והזמנהלמען הסר ספקכמובן שהמשתמש יוכל לשנות את היעד המבוקש למשלוח בכל הזמנה.

11. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלוםיישלח למשתמש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני (אותו הזין בעת ההרשמהעל קליטת פרטי ההזמנהאישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצריםוהוא רק מעידשפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.

12. אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש או מי מטעמו אינו תקףאו שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקהאו שחברת פייפאל (או כל שירות תשלום מקוון זמין אחראינה מכבדת את החיובאו שהמוצרהמבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברההחברה תיצור קשר עם המשתמש (באמצעות הפרטים שהזין בעת ההרשמה או ביצוע ההזמנהלשם השלמת העסקה או ביטולה.

13. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל (או כל ספק שירותי תשלום מקוון אחריתבקש המשתמש להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל (או חשבון אצל ספק שירותי התשלום המקוון האחר), או יוכל לבחור לפתוח חשבוןפייפאל/ספק תשלום מקוון אחר במהירותאם החליט המשתמש לשלם באמצעות חשבון פייפאל/ספק תשלום מקוון אחרהחברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל/ספק אחרהשימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל/ספק שירותי תשלום מקווןולא של האתר.

14. בבחירת שיטת השילוח - "שליח עד הבית", יש לקחת בחשבון שזמני המשלוח עלולים להתארך מעבר למצוין בעמוד הקופהבמשלוחים המיועדים ליישובים מעבר לקו הירוקיישובי הערבהאילת ורמת הגולן.

מדיניות המשלוחים 
לאחר אישור ההזמנה החברה תספק את ההזמנה לכתובת שהוזנה במערכת לפי הערים הבאות:
לערים מרכזיות עד 3 ימי עסקים( לא כולל יום האיסוף).
לירושלים,קיבוצים,כפרים,מושבים,ומקומות מרוחקים עד 4 ימי עסקים(לא כולל יום האיסוף).
לרמת הגולן,ישובי יש״ע וגוש עציון,ערבה,אילת וישובים מעבר לקו הירוק עד 4 ימי עסקים.
*יתכנו עיכובים באספקה לקראת ראש השנה,פסח,ובמהלך חגי תשרי וחודש ניסן.
מחירון משלוחים
מחירון המשלוחים משתנה בהתאם להזמנה
בקניה מעל 500 ש״ח המשלוח חינם, פרט לאילת, הערבה וים המלח- עלות המשלוח 20 ש״ח
בקניה מעל 300 ש״ח, עלות המשלוח תהיה 20 ש״ח, פרט לאילת, הערבה וים המלח- עלות המשלוח 50 ש״ח
בקניה מתחת ל 300 ש״ח
שליח עד הבית עד 3 מי עסקים(לא כולל יום האיסוף) -34 ש״ח
שליח עד הבית עד 4 ימי עסקים(לא כולל יום האיסוף)- לאזורים הבאים:אילת,ים המלח,ערבה 50 ש״ח

 

 דביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

*חבילות שהוזמנו באתר מתאריך 15.2.20 ואילך - ניתן יהיה לבצע החזרות במשך 30 יום לאחר החזרה לשגרה.

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכןהתשמ״א - 1981 ("חוק הגנת הצרכן").

2. משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-14 יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכןהמאוחר מביניהםעל ידי מסירת הודעה לחברהובמקרה כזה תשיבהחברה לידי המשתמש את התמורה ששילם בגין המוצרוהיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 ש"חלפי הנמוך מביניהם.

על אף האמורהחברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצראי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדיןעקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת שלהחברה כלפי המשתמש בקשר עם העסקהבמקרה כאמוריודיע המשתמש על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצרוהכל בהתאם להוראות הדין

3. החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה או שיינתן כקרדיט לחשבון המשתמש לרכישה באתרבהתאם לבחירת המשתמש במסגרת הליך ביטול העסקהעלאף האמור לעילמשתמש אשר ביצע עסקה לרכישת מוצר באתר ושילם באמצעות כרטיס "דיירקט", אשר ביקש לבטל את העסקה והוא זכאי לכך בהתאם לתקנון זהיזוכה בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר אשר ימסורלחברה לצורך כך ויהיה מקובל על החברה (למשלפייפאל), יש לקחת בחשבון שזמן הזיכוי עלול להתארךכמו כןניתן לבקש באופן מפורש לקבל קרדיט לרכישה באתר חלף ההחזר הכספי.  

4. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיהבשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה בהרעה משמעותית במצבו.

5. אופן החזרת המוצרים בעת הביטול - המשתמש ישלח את המוצר חזרה לחברה בעלות משלוח.

6. החזרת מוצרים שנרכשו באמצעות קרדיט באתריזכו את המשתמש בהחזר הקרדיט לחשבונו באתר.

7. את המוצרים המוגדרים עדינים - משמעשעלולים להישבר או להינזק בשליחה - ניתן אפ להחזיר למשרדי החברה (הרצל 36 אשקלון)

8. אם בשל חוסרים במלאייוזמנו מוצרים שלא יימצאו במלאי - יזוכה הלקוח באופן אוטומטיויישלח אליו מייל עדכון על ביצוע הזיכוי כמפורט לעיל.

9. משתמש שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותהתשנ"ח – 1998) ("אדם עם מוגבלות") או מי שמלאו לו 65 שנים ("אזרח ותיק") או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתן לו תעודתעולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה ("עולה חדש") יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקהמיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראותחוק הגנת הצרכןלפי המאוחרובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה למשתמשתובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

ביקש משתמש שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדשלבטל עסקה כאמור לעילתהא רשאית החברה לדרוש מאותו משתמש להציג תעודה המוכיחה שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש.

בוטלה עסקה על ידי משתמש שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש על ידי מסירת הודעה לחברה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקהמיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראותחוק הגנת הצרכןלפי המאוחרכאמורתשיב החברה לידי אותו משתמש את התמורה ששילמה בגין המוצרוהיא תהיה רשאית לנכון מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 ש"חלפי הנמוךמביניהם.

על אף האמורהחברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצראי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדיןעקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת שלהחברה כלפי המשתמש בקשר עם העסקהבמקרה כאמוריודיע המשתמש על כך לחברהוהכל בהתאם להוראות הדין.

10. הייתה למשתמש זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכןהודעת הביטול שימסור המשתמש לחברה תינתן באחת מהדרכים המפורטות להלן:

(אבדוא״ל:milenyummutagim@gmail.com

(ב)בדואר רשום לכתובתהרצל 36 אשקלון

(גבאמצעות שליחת פנייה לחברה דרך האתר.

11. מובהר כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול ביחס לטובין פסידים (מוצרים שעם הגעתם אל המשתמש ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם למשתמש אחראו מוצרים שערכם נאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצראו מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם).

12. מוצרי בישוםמוצרי ספא וקוסמטיקהפריטי הלבשה תחתונה (תחתוניםחזיותגרביוניםגרביים ובגדי יםוכן פאות שיער – זכות הביטול תהא בהתאם להוראות הדין.

13. ניתן להחזיר ולהחליף פריטים שנרכשו באתר אך ורק דרך האתר ולא יהיה ניתן להחליף דרך אחת מהחנויות מלבד חנות האינטרנט.

14. במידה והלקוח ביצע הזמנה באתר באמצעות גיפט-קארד ובחר להחזיר את הפריטיםהזיכוי יינתן באמצעות קרדיט בלבד ולא באמצעות זיכוי כספי.

15. במידה והלקוח מימש בחנות האתר את הקרדיט שזוכתה עבורו מהזמנה קודמתוהוא בוחר להחזיר פעם נוספת את פריטים אלו - הלקוח יקבל זיכוי לחנות האתר בלבד.

16. ניתן להחזיר פריט בסייל עד 30 ימי עסקים מיום רכישתובאשר לפריטים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל וברצונך לקבל עבורם קרדיט לקנייה עתידית באתרשווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששולםללא ניכוי.

17. פריטים שנרכשו בחנות הפיזית מילניום/מילניום קידס,ניתן להחזיר לחנות מילניום/מילניום קידס בלבדובצירוף קבלה או חשבונית.

18. החזרת נעליים של מותגים חיצונייםתתאפשר עם הקופסה המקורית בלבד.

 

 

האחריות החברה 

1. בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החלהחברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישירעקיףתוצאתי או מיוחדשיגרם למשתמש ו/או לצד שלישיכתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתרבניגוד להוראות תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישייםלרבותומבלי לגרועספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבושזמני או קבועבקווי התקשורתו/או בגין גישה בלתימורשיתהתקפותפריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלהבאמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת ו/או בגין שירותי שילוח ו/או איסוף המשלוחים.

2. בכל מקרהבכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החלתהא עילת התביעה אשר תהאגבול אחריותה של החברה לא יעלה על סך התשלומים ששילם המשתמש לחברהובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזקתוצאתי או עקיףלרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו (לרבות משלוחים של מוצריםו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמורלעילבקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולרוכן לכל הוצאהאובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיאשאינה תלויה בחברהלרבות ומבלי לגרועכתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשותממשלתיתשיתוק מהותי של מערכות התקשורתרעידת אדמהסופהמחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלהאששיטפוןפיצוץהתפוצצותתאונהמגיפהשביתההשבתהמהומותהפרתהסדר הציבורימלחמהפעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכותלמען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיליובהר כי לא תהא למשתמש כלטענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.

4. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצרלא יחייב הדבר את החברה ו/או מי מטעמה.

5. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש ו/או כל אדם אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר.

6. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקשאם המשתמש סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או שירות שניתן לו באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהוהוא מוזמן לפנות לשירותהלקוחות באמצעות דוא"ל milenyummutagim@gmail.com , והחברה תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

7. ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנטהמופעלים על ידי צדדים שלישיים ("אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמשבין היתרלקבל או לרכושמוצרים ושירותים שוניםייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשםלמסור פרטים שונים וכו'. מובהר כי אין לחברה כל ידיעהשליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלומסירת פרטים והרשמה באתריםאלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דיןהגלישה לאתרים ודפים אלוכמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם שלהמשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא יהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אובדןהפסד או נזקים ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידעהניתן באתרים אלו.

 

וזכויות יוצרים

1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצריםלרבות זכויות היוצריםהדגמיםהשיטות והסודות המסחרייםהנם רכושה של החברה בלבד או/ו לפי הענייןצדדים שלישייםזכויות אלה חלותבין השארעל תכניםבאתרלרבות שירותים המוצעים בורשימת המוצריםתיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתרעיצובתוכנהיישוםקוד מחשבקובץ גרפיטקסט וכיו"בבין בממשק החיצוניבין בקוד מקור וביןבקוד יעד.

2. אין להעתיקלשכפללהפיץלמכורלשווקלתרגםלהכניס שינוייםלפרסםלשדרלהציגלבצעלהנפיק רישיוןליצור עבודות נגזרותלבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering) או למכור באופן חלקי או מלאזמני אוקבועבכל צורה שהיאכל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים באתרלרבות סימני מסחרתמונות וטקסטיםעיצוב בגדיםתמונות הבגדים וכיוצא בזאתבלא קבלת אישורה של החברה או (לפי הענייןצדדים שלישייםמראש ובכתבכמו כןאין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברהללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.

3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים שבאתרברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בובלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהובלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

5. השם 'milenyum mutagim' וכן שם המתחם (domain name) של האתרסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאהם כולם רכושה של החברה בלבדאין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונותשרטוטים וכדומהשנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתרכי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

7. כל התוכן המילוליאייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתרלרבות גרפיקהעיצובהצגה מילוליתסימני מסחרסימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתרהנם בבעלותם הבלעדית של החברה

8. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

9. אין להעתיק ולהשתמשאו לאפשר לאחרים להשתמשבכל דרך בתכנים מתוך האתרלרבות באתרי אינטרנט אחריםבפרסומים אלקטרונייםבפרסומי דפוס וכיו"ב.

10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחרלרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומהלשם חיפושסריקההעתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתרבכלל זהאין ליצור ואיןלהשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקטאוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנהמכשיראביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

זמדיניות פרטיותמאגר מידע ודיוור ישיר

 1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמש באתרלרבות במסגרת מילוי טופס ההרשמהכל נתון אחר שיימסריופק או יעובד על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברהבמסגרת השימוש באתר ("פרטי המשתמש") יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברהכמפורט להלן.

בתקנון זההביטוי "פרטי המשתמשכולל כל מידע אישי הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידיך או מי מטעמךשבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיותהתשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), לרבותאך לא רקשם פרטישם משפחהמסתעודת זהותכתובת מגוריםמספר טלפוןתאריך לידהכתובת דוא"למוצרים שהזמנתזיהוי מקוםתחומי ענייןאמצעי תשלוםמידע נוסף בעתיצירת קשר ותכתובת שלך מול החברהוכיו"ב.

 2. החברה לא תמסור את פרטי המשתמשאלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (אאם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (באם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידיהמשתמש ו/או מי מטעמו ובכל מחלוקתטענהתביעהדרישה או הליכים משפטייםאם יהיובין המשתמש לבין החברה; (גאם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחרוכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזגאת פעילותה עם פעילותו של גוף אחר - החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי המשתמש ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (דאם תועלה טענה או יתעורר אצל החברההחשד כי ביצעה המשתמש (לרבות מי מטעמהמעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (האם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי המשתמשביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשרלהקללסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ואם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפרה המשתמש איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכםעם חברה ו/או עם מי מטעמה; (זאם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברהכגון העברת פרטים לעובדיםלקבלני משנהלרבות גופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות של האתרלמשתמש לא יהיהטענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו כאמור והוא לא יטען בדיעבד כי לא נתן הסכמתה לעניין זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעילהמשתמש מסכים לכך שהחברה תהיה רשאית להעבירעל פי שיקול דעתהאת פרטי המשתמש אל מחוץ לגבולות ישראלהגם שדין המדינה אליה יועברו ו/או בה יאוחסנו פרטי המשתמש מבטיחרמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

3. מילוי טופס ההרשמה או השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטי המשתמש יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמהוכי ייעשה בפרטי המשתמש שימושלמטרות הבאות: (אלצרכי תפעול האתר ומתן השירותים למשתמשיםלרבות לצרכי יצירת קשר עם המשתמש כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים; (בלמטרות שיווקפרסוםקידום מכירותומכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתבבדפוסבטלפוןהודעת טקסטבפקסימיליהבדרך ממוחשבת או באמצעי אחר), בכפוף לקבלתהסכמות לפי הדין (גלצרכי עידוד נאמנותניתוח ומחקר סטטיסטי (לרבות מסירת נתונים סטטיסטיים ו/או מצרפיים לא מזהים לצדדים שלישיים), עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (דלצרכיםפנימייםכגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וליצירת קשר כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או אספקת המוצרים או לקיום הוראות אחרת על פי דיןו-(הלמילוי חובותיה של החברה לפי הדיןו/או בהתאם לדרישת רשויות ו/או בתי משפטשימוש בפרטי המשתמש למטרות הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.   

4. לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש לחברה (אולם ללא מסירתם – לא תוכל לעשות שימוש בכל או חלק משירותי האתרוכי מסירת פרטי המשתמש נעשית מרצון החופשי ובהסכמת המשתמשמסכים בזאת באופן מפורש לשימוש בפרטי המשתמש כאמור לעיל וכי שימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיות מצד החברה ו/או מי מטעמה.

5. האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקיןובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרלאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידעהחברה עשויה אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישייםבהם Google Analytics ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילותיו השונות של המשתמש ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהםביקרתועוד.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסטשהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישייםחלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמשאותךהעוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרתמשך הזמן ששהית באתרמהיכן הגעת אל האתרמידע שאת מבקשת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאתבדקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיותנטרול העוגיות עלוללגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

6. חלק מהמידע שנאסף אודות המשתמשים במסגרת השימוש באתר ו/או ההתקשרות מול החברה אינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמשזהו מידע סטטיסטי ו/או מצטברלדוגמהפרסומות שקראהמשתמש באתרהעמודים שבהם צפהההצעות והשירותים בעניינו אותוכתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועודהחברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ללא הסכמת המשתמש (לרבות העברת המידע לצדדיםשלישיים), בהתאם לשיקול דעתה של החברהובמסגרת השימוש כאמור לא תיחשף זהות המשתמש ללא הסכמתו ו/או שלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.

7. על פי חוק הגנת הפרטיותכל אדם זכאי לעיין בעצמואו על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסבמידע שעליו המוחזק במאגר מידעאדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכוןשלםברור או מעודכןרשאילפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקואם בעל המאגר סירבעליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנותעל סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוקמידערשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

פנייה כזאת יש להפנות לחברהבאמצעות דוא"לmilenyummutagim@gmail.com.

 

חשמירה על סודיותאבטחת מידע

 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיההחברה משתמשת בחברת קרדיט גארדחברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראללצורך בדיקת ואבטחת המידעקרדיט גארד עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1.

3. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכניםהסוחרים וחברות האשראיהחדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימושבכרטיסי אשראיחברת קרדיט גארד משתמשת בשרותי חברת קומסקהמתמחה באיתור פרצות ברשתחשיפת החורים במערכת מחשוב האתר והשרתיםוחסימתם מפני פריצות וחדירה מבחוץשירות ההסמכה לתקן כוללאת כמות ומגוון הבדיקות הרב ביותר ברמת התקן הגבוהה ביותר רמה 1.

4. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוחלאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודיםהינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתרכלומרה'אבטחההמובטחת הינה הצפנה של המידעהצפנה הינה שיטה ל'עירבולשנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנריםהשולח מערבל והמקבל מפענחשיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיותוהמיוחד בשיטה (דוגמת RSA) היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים.

 5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליוןהחברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהואעקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמואם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלאבהרשאה.

 6. החברה עושה מאמץ לספק למשתמש שירות תקין ובאיכות גבוההיחד עם זאתהחברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרעיינתן כסדרו או בלא הפסקותיתקיים בבטחה וללא טעויותויהיה חסין מפני גישהבלתי-מורשית למחשבי החברה המפעילים את האתרנזקיםקלקוליםתקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרהבתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל החברה או אצל מי מספקיה.

  

טמבצעים והטבות

החברה תהיה רשאית (אך לא חייבתלהציע למשתמשי האתרמעת לעתמבצעים והטבותמבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדיןלהוראות תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתרמעת לעתהחברה שומרתלעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבותלהפסיקם או להאריכםלפי שיקול דעתה הבלעדיובכפוף להוראות הדין.

קבלת מתנה במסגרת מבצע מוגבלת לפריט אחד למשתמש.

 

 

מבצעי FLASH:

החברה שומרת לעצמה את הזכות להעלות ולשווק מבצעי בזק (Flash Sale) - מבצעים הנותנים הטבה כלשהי ומוגבלים בזמןתוך תקשור ממוקד באתר ומחוצה לו.

תוקף שוברי GIFT CARD - עד 5 שנים וע"פ תקנון Gift card כרטיס gift card, שווה ערך לכסף, 1 ש"ח בגיפט קארד = 1 ש"ח.

ניתן לממש את השוברים באתר מילניום/מילניום קידסלרכישה של פריטים במחיר מלא או במסגרת מבצעים.

ביטול מימוש שובר - במידה ונעשה שימוש בשובר gift card אך טרם מומש בחנות והלקוח מעוניין לבטליש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של מילניוםmilenyummutagim@gmail.com

לאחר מימוש הגיפט-קארד באתר מילניום מותגיםאין אפשרות לבצע החזר/ביטול שובר אלא לקבל זיכוי התקף באתר מילניום מותגים/מילניום קידס בלבד.

בהחזרת פריטים שנרכשו דרך כרטיס gift card בחנויות הרשת באופן חלקי או מלאיינתן ספח זיכוי לחנות כבכל עסקה אחרת.

בהחזרת פריט ההחזר הכספי לאמצעי התשלום יינתן בטווח של 48 שעות מרגע הרכישה כבכל עסקה אחרת בחנות.